Ettevõtja — anna halduskoormuse vähendamisele hoogu juurde!


Teata andmete topeltküsimisest

Statistikaamet on igal aastal püüdnud vähendada ettevõtete halduskoormust. Kasutame statistika tootmiseks enam kui 100 riikliku andmekogu (registri) andmeid, eeltäidame küsimustikke registritest saadud andmetega, oleme vähendanud ettevõtete arvu, kes Statistikaametile andmeid esitavad. Oleme ellu viinud Statistikaameti nullbürokraatia projekti käigus erialaliitudelt saadud ettepanekuid ettevõtete halduskoormuse vähendamiseks.

Loodame, et ettevõtjad on neid muutuseid märganud. Halduskoormuse jätkuvaks vähendamisele kutsume ettevõtjaid Statistikaametile teatama, kui oleme ettevõtte tegevuse kohta küsinud andmeid, mida olete viimase 12 kuu jooksul riigile juba esitanud.

Andmete uuesti küsimine ei ole see, kui

  1. viimase 12 kuu jooksul esitatud andmed on Statistikaameti küsimustikus eeltäidetuna;
  2. mõõdetav ajaperioodi erineb;
  3. andmete detailsus erineb (nt EL-i lähetatud kauba maksumuse alusel ei saa järeldada kaubagruppi ega -kogust);
  4. definitsioon erineb (nt brutokuupalk ja töötasu väljamakse on erineva sisuga).

Näites palume ära märkida:

  1. millises Statistikaameti küsimustikus olev küsimus kattub juba riigile esitatud andmetega
  2. register või asutus, kellele samu andmeid esitati.

Mida täpsem on viide, seda kiiremini saab Statistikaamet allika kasutusele võtta.

Kasutame ettevõtjatelt saadud infot küsimustike analüüsiks ja uute andmeallikate väljaselgitamiseks ning kasutuselevõtuks.

2018. aasta aprillist-juulini esitatud ettepanekud ja Statistikaameti kommentaarid

Pressiteade

Nimi
Ettevõte
E-post
Millises Statistikaameti küsimustikus olev küsimus kattub juba riigile esitatud andmetega?

Register või asutus, kellele samu andmeid esitati.

Kommentaar